Brandfarlig vara enklare hantering

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

Innehåll -Brandteori och brandförlopp -Brandfarliga varors egenskaper -Lagen och förordningen om brandfarliga varor -Sprängämnesinspektionens föreskrifter -Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter -Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara Tillsyn och kontrollrutiner -Ansvarsfrågor vid heta arbeten -Brandsläckningsutrustning -Praktisk brandövning -Beredskap vid olyckor

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren fått kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Det finns inga kommande kurstillfällen